Akcjonariat

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale Liczba głosów  Udział w głosach
Ultimate Games S.A. 880 000 38,26% 880 000 38,26%
Pozostali powiązani (3 osoby) 207 000 9,00% 207 000 9,00%
Pozostali niepowiązani (264 osób) 1 213 000 52,74%  1 213 000 52,74%
Suma 2 300 000 100% 2 300 000 100%

Pozostali powiązani

Pan Paweł Dywelski – Prezes Zarządu – posiada 100.000 akcji Spółki stanowiących 4,35% zaangażowania w kapitale zakładowym i dającym prawo do takiej samej liczby głosów na WZA.

Grzegorz Czarnecki – Członek Rady Nadzorczej – posiada 100.000 akcji Spółki stanowiących 4,35% zaangażowania w kapitale zakładowym i dającym prawo do takiej samej liczby głosów na WZA.

Carpathia Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. – podmiot zależny od INC S.A. (Autoryzowanego Doradcy Emitenta) posiada 7000 akcji Emitenta co stanowi 0,30% wszystkich akcji Spółki i daje prawo do takiej samej liczby głosów na WZA.