Strategia rozwoju

Spółka Demolish Games S.A. zamierza rozwijać się i doskonalić w produkcji gier z dziedziny symulatorów. Jako Spółka stowarzyszona, wchodząca w skład grupy kapitałowej Ultimate Games S.A., która następnie wchodzi w skład grupy kapitałowej spółki PlayWay S.A., ma dostęp do wielu producentów i wydawców z branży gamingowej. Obecność w grupie kapitałowej daje możliwość rozwoju portfolio Emitenta (np. poprzez tworzenie portów tytułów własnych), dostęp do IP, wiedzy i doświadczenia oraz potencjalnego finansowania w drodze pożyczek. Demolish Games S.A. zakłada, iż samodzielnie będzie wydawał produkcje w wersji na komputery osobiste, a porty gier (tworzone przez zewnętrzne podmioty) będzie wydawała spółka Ultimate Games S.A. Wydawcą portu na VR gry Demolish & Build 2018 jest jego wykonawca – spółka Ultimate VR Sp. z o.o.

Działalność prowadzona przez Spółkę odbywa się w dwóch obszarach. Pierwszym z nich jest produkcja gier własnych, korzystając z zasobów Spółki. W tym obszarze Emitent planuje wydawanie od jednej do dwóch gier nie rzadziej niż raz na 2 lata, w szczególności z gatunku gier symulacyjnych. Obecnie w produkcji znajduje gra „Demolish & Build 3” (planowana premiera jest na 2/3 kwartał 2023 rok). Dla gry została stworzona strona STEAM a poziom Wishlist STEAM dla produkcji w toku wynosił 12.202 osób (na dzień 31.03.2023 r.). W sierpniu 2022 roku udostępniona została wersja demonstracyjna tytułu dla której oceny wydało 106 osób, gdzie średnia ocena wyniosła 89% – bardzo pozytywne (dane na dzień 31.05.2023 r.). Ponadto zespół developerski pracował nad preprodukcją gry „Explosive Demolition Simulator”, której mechaniki i rozgrywka zostały wdrożone do gry „Demolish & Build 3”.

Dorywczo prowadzone są również prace nad Airship Captain, nad którą prace zostaną w pełni rozpoczęte w 2 połowie 2023 r., po premierze Demolish & Build 3. Zakładany budżet jednej gry produkowanej przez Emitenta powinien zawierać się w przedziale od 500 tys. do 1,5 mln PLN (przy uwzględnieniu kosztów marketingu, które w założeniu stanowią około 50% nakładów na produkcję), a czas jej realizacji powinien być nie dłuższy niż 24 miesiące.

Drugim obszarem działalności jest finansowanie i wydawanie gier tworzonych przez studia zewnętrze na wewnętrznym lub zewnętrznym IP. We wskazanym segmencie działalności Emitent planuje wydawać od 2 do 5 gier na przestrzeni 24 miesięcy. Planowany budżet jednej gry wydawanej i finansowanej przez Emitenta powinien zawierać się w przedziale od 200 do 500 tys. PLN (przy uwzględnieniu kosztów marketingu, które w założeniu stanowią około 50% nakładów na produkcję), a czas jej realizacji powinien być nie dłuższy niż 24 miesiące. Decyzja o wydaniu pełnej wersji będzie podejmowana przez Zarząd Emitenta na podstawia poziomu Wishlist.

Na dzień sporządzenia Dokumentu Emitent zweryfikował dwie produkcje: WW2: Underground oraz Malone in Nightmares. Dla obu produkcji zostały utworzone strony na platformie STEAM, gdzie weryfikowane jest zainteresowanie graczy produkcją poprzez budowanie wishlist. Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego, w wyniku znikomego zainteresowania graczy wskazanymi produkcjami prace nad grami zostały wstrzymane. Konsekwencją wskazanej decyzji było dokonanie odpisu aktualizującego wartość nakładów poniesionych na produkcję gier. Odpisu wysokości 53.822,00 PLN dokonano w 2022 roku.

Ponadto w 2022 roku Emitent rozpoczął w omawianym modelu współpracę z osobą fizyczną nad symulatorem lotniska o roboczym tytule Airport Simulator. Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu realizowany jest etap preprodukcji. Zgodnie z harmonogramem produkcji stanowiącym załącznik do umowy z dnia 4 listopada 2022 r., produkcja ma zostać zakończona w 1 poł. 2024 r. Z tytułu wykonania umowy, Emitent zobowiązał się do zapłaty na rzecz osoby fizycznej wynagrodzenia za realizację kolejnych kamieni milowych produkcji. Strony ustaliły, że osobie fizycznej będzie przysługiwał udział w przychodach ze sprzedaży gry (po odjęciu opłat nakładanych przez platformy dystrybucyjne).Budżet produkcji został ustalony na ok. 150 tys. zł, a udział Emitenta w przychodzie ze sprzedaży (pomniejszonym o marże platform sprzedażowych) wynosi ponad 80%.

Dnia 8 lutego 2021 r. na mocy uchwały nr 7 (repertorium A nr 338/2021) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Demolish Games S.A. powstały akcje zwykłe na okaziciela serii C w liczbie 50.000 sztuk. Akcje oferowane były w drodze oferty publicznej, po cenie emisyjnej równej 20 zł za akcję, co przełożyło się na wpływ pieniężny w wysokości 1 miliona złotych do Spółki. Jako cele emisyjne Spółka wskazała produkcję czterech gier, które mają być wydane do końca 2024 roku. Poniżej przedstawiono rozliczenie celi emisyjnych oraz wykorzystania środków z emisji.

l.p. Cel emisyjny Przewidywane nakłady wskazane przy emisji akcji serii C Przewidywane nakłady z emisji na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Planowany termin realizacji wskazany przy emisji akcji
serii C
Planowany termin realizacji wskazany na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Wykorzystanie środków z emisji na dzień 31.03.2023 r.
1. Produkcja gry Demolish & Build 3 z gatunku symulatorów
(wcześniej gra A)1
300.000,00 zł 500.000,00 zł 2 poł. 2022 roku 2/3 kw. 2023 rok 500.000,00 zł
2. Airport Simulator
(wcześniej gra B)2
200.000,00 zł 100.000,00 zł 2 poł. 2022 roku 1 poł. 2024 roku 15.180,93zł
3. Produkcja gry Airship Captain z gatunku symulatorów
(wcześniej gra C)3
300.000,00 zł 400.000,00 zł 1 poł. 2023 roku 2025 rok 60.135,98 zł
4. Produkcja gry D z gatunku symulatorów4 200.000,00 zł 0,00 zł 1 poł. 2023 roku n/d 0,00 zł
Suma 1.000.000,00 zł 1.000.000,00 zł 575.316,91 zł

1 Pierwszym celem emisyjnym wskazanym przy ofercie akcji serii C była „produkcja gry A z gatunku symulatorów”. Emitent wskazuje, iż jest to gra Demolish & Build 3. Początkowo budżet gry szacowany był na 300.000,00 PLN (bez wliczenia kosztu zakupu gry Demolish & Build 2021 za 244.350,40 PLN), jednak po rewaluacji kosztów produkcji i podjęciu decyzji o rozszerzeniu rozgrywki o komponenty gry Explosive Demolition Simulator, Zarząd Emitenta wskazuje, że jej budżet realizowany w ramach środków pozyskanych z emisji akcji serii C wzrósł do 500.000,00 PLN, przy czym w budżet całkowity produkcji i marketingu ma wynieść do 1,5 mln PLN. Środki w wartości 200 tys. zł zostały przeniesione z celu numer 2 i 4 powyższej tabeli, względem planów przedstawionych przy ofercie publicznej akcji serii C.

Plan produkcyjny Demolish & Build 3 został wydłużony względem wcześniej wskazanego terminu z 1 poł. 2022 r. do przełomu 2/3 kw. 2023 roku. Na dzień 31.03.2023 r. Spółka na produkcję tytułu przeznaczyła 1.218.554,09 PLN (z uwzględnieniem nakładów poniesionych na zakup gry Demolish & Build 2021). Pozostałą część budżetu gry zostanie sfinansowana ze środków własnych Studia i bieżących przychodów.

2 Drugi cel emisyjny został wskazany jako „produkcja gry B z gatunku symulatorów”. Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu jest to gra tworzona przez osobę fizyczną na podstawie umowy z dnia 4 listopada 2022 r., pod roboczym tytułem Airport Simulator. Biorąc pod uwagę przyjęte przez Emitenta założenie, że budżet marketingowy stanowi około 50% kosztów produkcji, a Emitent będzie musiał ponieś dodatkowe nakłady związane z certyfikacją gry i jej wydaniem, łączne nakłady na produkt przekroczą 100 tys. zł, które mają zostać pokryte wpływami z oferty publicznej akcji serii C. Na dzień sporządzenie niniejszego Dokumentu szacunkowy budżet gry został ustalony na poziomie ok. 150 tys. zł. Pozostałą część nakładów Emitent sfinansuje ze środków własnych Studia i bieżących przychodów. Na dzień 31.03.2023 r. Spółka na produkcję tytułu przeznaczyła 15.180,93PLN.

3 Trzeci cel emisyjny został wskazany jako „produkcja gry C z gatunku symulatorów”. Emitent wskazuje, iż jest to gra Airship Captain wykonywana przez zespół wewnętrzny Studia. Budżet uległ zmianie względem wskazanego przy ofercie publicznej akcji serii C. Emitent szacuje, iż budżet tytułu wyniesie między 400 tys. a 1 mln. PLN, z czego 400 tys. PLN sfinansowane ma być ze środków pozyskanych z emisji akcji serii C, a w pozostałej części z przychodów bieżącej działalności (po premierze gry Demolish & Build 3). Z uwagi na zmianę założeń strategii Emitenta co do budowania drugiego zespołu deweloperskiego (Zarząd wskazuje, iż nie prowadzi obecnie rekrutacji) termin realizacji celu emisyjnego został przesunięty z 1 poł. 2023 r. na 2025 rok. Na dzień 31.03.2023 r. Spółka przeznaczyła na produkcję tytułu 60.135,98 PLN.

4 Czwarty cel emisyjny został wskazany jako „produkcja gry D z gatunku symulatorów”, jednakże z uwagi na wprowadzone i opisane powyżej zmiany dotyczące budżetów realizowanych produkcji oraz brak wybranego tytułu z gatunku symulatorów do realizacji, Zarząd Emitenta podjął decyzję o wykorzystaniu wskazanych przy czwartym celu emisyjnym środków do realizacji bieżących gier. Zamiarem Emitenta jest realizacja kolejnych tytułów z zysków lat przyszłych.